Is er een verband tussen Isis en Maria de Magdaleneense?

Graag deel ik (Karin Haanappel) hieronder het artikel dat Annine van der Meer heeft geschreven over het verband tussen Isis en Maria Magdalena. In de tweede editie van mijn boek Het Parijs van Isis zal ik hier zeker aandacht aan besteden. Voor nu dit belangrijke artikel van Annine.

Het antwoord is JA. Bekend is de verbinding met de Egyptische nieuwjaarsdag op 22 juli, het moment dat de ster Sirius aan de horizon opkomt. Dan rijst ook het Nijlwater en vloeit over de uitgedroogde akkers. De verbinding tussen de opkomst van Sirius en 22 juli als Nieuwjaarsdag vind je buiten Egypte in Soemerië, Kreta en waarschijnlijk ook het eiland Malta. Zie Maria Magdalena Ontsluierd, p. 534. Wat is dan die relatie met Maria de Magdaleense? Wel, de kerkelijke feestdag van Maria Magdalena valt ook op 22 juli en dat is geen toeval. 

Maar wellicht is er nog een verband… Bestaat de mogelijkheid dat Miryam de Migdala, geboren en getogen in Judea, een Isis-tempel in Egypte heeft bezocht en daar mogelijk zelfs is opgeleid? Kan zij daar onderricht zijn in de hogere mysteriekennis, inwijdingskennis die later zo duidelijk in de gnostische traditie, met name in Egypte, terugkomt? Niet voor niets is de Nag Hammadi-bibliotheek die veel gnostisch-christelijke of te wel vroeg-christelijke mysterieteksten bevat, gevonden in Egypte. De kennis van de Egyptische mysteriën lijkt hier naadloos over te vloeien in die van de Egyptische gnostici. Opvallend is dat de Esseense beweging na het optreden van Jezus en Maria de Magdaleense in het niets verdwijnt; deze verdwijnt niet maar gaat op in een andere stroming, namelijk die van de vroeg-christelijke gnosis.

Nooit te oud om te leren. Lang hield ik een duidelijke relatie tussen Isis en Maria de Magdaleneense niet voor mogelijk. Maar onlangs bij de voorbereiding van lezing 4 op 9 januari 2022, de vierde van de serie van zes lezingen die ik voor Kunst maakt Gelukkig (de Kunstgeschiedenis Academie van Karin Haanappel) geef, heb ik mijn visie hierop moeten herzien. Ik dook opnieuw in antieke bronnen. Wat bleek? De mobiliteit van de Essenen, een groepering waartoe Miryam mijns inziens heeft behoord, was internationaal veel sterker dan ik tot dusver aangenomen had. Onderzoek doen is voortdurend bijleren… en dus wil ik mijn mening bijstellen…

Onderlinge mobiliteit. Ik wist dat er contact is geweest tussen de Hebreeuwse Essenen bij Alexandrië in Egypte en die in Palestina en Syrië. Onlangs kwamen mij bepaalde passages van de antieke ooggetuige Philo van Alexandrië, leider van de Hebreeuwse gemeenschap in Alexandrië, en de historicus Flavius Josephus, opnieuw onder ogen. Beiden beweren dat de Essenen wijdverspreid waren over de toen bekende wereld en overal hun vestigingen hadden en… nog belangrijker: zeer mobiel waren. Alexandrië was hun oudste en grootste vestiging; de Hebreeuwse gemeenschap te Alexandrië was nauw verbonden met de vestiging van de Therapeuten of genezers zoals de Essenen zich in Egypte noemden, aan het meer van Mareotis, vlakbij Alexandrië.

Dubbel leiderschap. De antieke ooggetuige Philo van Alexandrië (30 BC-45 AD) schrijft dat de Egyptische Essenen een dubbel leiderschap kennen van de Maria en de Mozes; vrouwen en mannen zijn elkaar gelijkwaardig. Zie Maria Magdalena Ontsluierd, p. 77 en het Appendix. De internationale Essenen kennen naast God de Vader een God de Moeder en dit godsbeeld weerspiegelt zich opnieuw in gelijkwaardig vrouwelijk en mannelijk leiderschap, zoals ook Jeshua en Miryam als Palestijnse Essenen dat kennen.

God de Vader en God de Moeder bij Edmond Bordeaux Szekely. Ter voorbereiding van lezing 4 nam ik de Esseense teksten door die in 1923 teruggevonden zijn in de geheime archieven van het Vaticaan door de onderzoeker Edmond Bordeaux Szekely. Er zijn parallellen met de woorden van Jeshua en Miryam de Migdala. Het gaat in deze Esseense teksten over God de Vader én God de Moeder, precies zoals in de gnostische teksten. Het gaat over het wakker worden uit duisternis; het gaat over het bewandelen van De Weg. Allemaal aspecten die ook terugkomen in de woorden van Essenen als Jeshua en Miryam.

De antieke mysteriën gaan over transformatie-processen. Er zijn tal van parallellen tussen de Isis-hymnes en de teksten over Wijsheid of God de Moeder uit Nag Hammadi. Isis was de grote godin van de antieke wereld, bekend onder vele namen. Mysteriën waren topsecret en niemand mocht er iets over loslaten. De hogere mysteriën gingen over transformatie. Isis bracht Osiris opnieuw tot leven; in de oude Hebreeuwse eerste tempel maakten mensen een hemelreis en werden getransformeerd tot Nieuwe Mens. Maria de Magdaleense was de eerste die de opgestane en getransformeerde Jeshua  ontmoette. De symboliek is duidelijk.

Hebreeuwse meisjes naar Egypte. Essenen en de eerste tempeltraditie konden in de tweede tempelperiode in Judea alleen in het verborgene voortbestaan. Het ligt dus voor de hand dat intuïtief begaafde jonge meisjes uit Judea zoals Maria de moeder van Jeshua en Miryam de bruid van Jeshua, hun opleiding in de heelkunde niet in eigen land kunnen genieten maar daarvoor naar het veel vrijere Egypte gestuurd worden met de vele Esseense vestigingen. Daar zijn zij onderricht in de hogere Isis-mysteriën, die te maken hebben met transformatie van een lager bewustzijn naar een hoger. Met deze kennis hangen de latere gnostische mysteriën rechtstreeks samen. De zalvingen die Miryam Jeshua geeft, duiden hier ook op.

De patriarchalisering. Dit beroemde fresco (zie foto hierboven) van een Isis tempel uit Herculaneum in Italië uit 62-79 AD stamt  uit een tijd dat de ceremoniën in de Isis-tempel gepatriarchaliseerd zijn; centraal staat boven aan de trappen de mannelijke hogepriester, duidelijk kaal en daarom man. In zijn handen houdt hij de bokaal met het heilige water. Onderaan een altaar staan twee koren opgesteld die gezangen aanheffen daarbij begeleid door musici met slaginstrumenten (sistrum) en een fluit.

Over de universele Isis, de Hebreeuwse Wijsheid en Maria de Magdaleneense als dochter van Wijsheid. Ik stel me voor hoe oorspronkelijk op de trappen de hogepriesteres haar gezangen voor Isis heeft aangeheven. Net zoals men in Esseens-Hebreeuwse gemeenschappen in Egypte, Palestina en Syrië later opnieuw gezangen zal aangeheven hebben voor Wijsheid, maar dan in het verborgene, onzichtbaar voor patriarchale farizeeën en wetsgeleerden, die niets meer van God de Moeder, de Heilige Geest, wilden weten. Onder de tempels van Egyptische godinnen zijn gangenstelsels met donkere kamers gevonden waar men zich overgaf aan transformatieprocessen. Transformatie is een hoofdthema in vroege gnostisch-christelijke teksten en Miryam is daar een specialiste in getuige de beschrijvingen van haar ascensie zowel in het Evangelie naar Maria (Magdalena) en het Evangelie van Miryam de Migdala. Zie Maria Magdalena Ontsluierd, p. 463 en verder. Er liggen tal van nu nog iewat schimmige verbindingen. Maar ik ben overtuigd dat de kosmos onze vragen zal beantwoorden. Wanneer wij His-Story aanvullen met Her-Story zullen deze verbindingen niet meer te missen zijn, ook voor de kritische ratio. En dan komt mét de teruggevonden Wijsheid ook haar universele transformatie-kennis vrij.

Annine van der Meer
20 januari 2022

Het genoemde boek Maria Magdalena Ontsluierd is te koop bij PanSophia Press. KLIK HIER. Of stuur een mailtje naar teamkarinhaanappel@gmail.com